Allmänna villkor 

 

 1. Ingress

Detta avtal är upprättat mellan AO Marketing AB och köpare (part 2). AO Marketing ABs grundläggande målsättning är att skapa nytänkande och användarvänliga hemsidor som är enkla för dig och dina anställda att uppdatera, underhålla och hantera. Syftet med detta avtal är att AO Marketing AB för kunds räkning bygger upp en användarvänlig och responsiv hemsida i WordPress, DIVI builder. Detta avtal anger också de villkor som skall gälla mellan parterna före, under och efter projektet. I orderbekräftelsen specificeras projektets omfattning detaljerat.

 

 1. Grundläggande innehåll

Responsiv hemsida byggd i WordPress 

 • Lätthanterlig hemsida via Divis redigeringsprogram där kund med personal enkelt kan uppdatera sidan, samt göra ändringar i text och bild. 
 • Användarvänlig hemsida i responsiv webbdesign vilket gör att era kunder och besökare kommer kunna ta del av ert innehåll såväl från en dator som på en surfplatta eller mobiltelefon.
 • Information om cookie är lagkrav. Vi lägger grunden för en cookiepolicy men kunden kan behöva komplettera för att anpassa policyn efter dess verksamhet och produkter. Mer information finns under paragraferna 9 samt 10 i avtalsvillkoren.

Divi redigeringsprogram

 • När produkten är levererad erbjuds en 60-minuters utbildning i hur ni hanterar er nya hemsida i redigeringsprogrammet Divi. Utbildningen sker digitalt eller på plats i Ystad enligt överenskommelse.                        

Grundoptimering för sökmotorer (ex. Google)

 • I WordPress skapar vi sökvänliga hemsidor med hjälp av pålitlig webbteknik. Som ett förberedande arbete för framtida sökmotoroptimeringar är hemsidor i vår produktion grundoptimerade.
 1. Betalningsvillkor

Direktbetalning

Fakturan skickas direkt efter beställning av produkt via qvickly. I samarbete med Qvickly erbjuder vi faktura. När du betalar med Qvickly Faktura överlåts denna till Qvickly. Fakturan skickas primärt via e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället.

Företag

Betalningstid för faktura är minst 14 dagar från att ordern skickats från butiken. Fullständiga betalningsvillkor framgår i samband med att du slutför ditt köp. Fakturan skickas via primärt via e-post eller brev (i de fall e-postleverans inte är tillgänglig) när ordern är färdigbehandlad. Det är du som är kredittagare som ansvarar för att betalningen inkommer inom angiven tidsram enligt de villkor du godkänt vid val av betalningsalternativ “Faktura”. Vid genomförande av köp accepterar du även betalningsansvaret. Qvickly har rätt att utföra stickprovskontroller för att säkerställa fakturan korrekthet samt äkthet. Detta sker t.ex. genom telefonsamtal, legitimationskontroller samt verifiering via elektronisk identifiering, exempelvis Mobilt Bank ID.

Avgifter och ränta

Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad påminnelse-/förseningsavgift som framgår på fakturan samt dröjsmålsränta om 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Kreditprövning

För att kunna beställa mot faktura måste beställaren vara ett registrerat svenskt företag eller en person över 18 år, vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Kreditprövningen kan i vissa fall innebära att en kreditupplysning tas. I sådana fall kommer ni bli meddelade om detta postledes eller via e-post. Kreditupplysningen sköts via Creditsafe och är inget som belastar när man ansöker om kredit hos kreditinstitut.

Personuppgifter

Vid genomförande av köp med Qvickly som betalningsförmedlare kommer Qvickly att hantera dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som finns på Qvicklys hemsida.

Överlåtelse

Qvickly äger rätt att överlåta, belåna eller pantsätta fordran mot kund till annan. Kund (du) äger inte, utan Qvicklys skriftliga medgivande, rätt att överföra sina skyldigheter eller rättigheter enligt avtalet på annan part. Qvickly AB

Organisationsnummer: 556918-4129
Telefonnummer: 010-898 99 29
Email: info@qvickly.io
Webb: https://qvickly.io

 1. Avtalsvillkor
 • 1 Detta avtal upprättas mellan AO Marketing AB och köparen (part 2). Detta avtal gäller AO Marketing ABs avtal för hemsida beställd via vår webbshop..

 

 • 2 Projektets omfattning anges detaljerat i beställningen (se mottagen bekräftelse mail).

 

 • 3 Avtalet har inga anknytningar till eventuella andra avtal/offerter som AO Marketing AB och köpare (part 2) ingått tillsammans.

 

 • 4 AO Marketing AB ska för kunds räkning leverera en hemsida byggd i WordPress.
  AO Marketing AB utvecklar i WordPress-temat Divi Builder.

 

 • 5 Köpare tillhandahåller allt material såsom bild och texter om inte annat inlagt vid beställning, inom rimlig tid (allt materialet ska ha inkommit innan 70% av projekttiden passerat) för att leveranstiden ska kunna hållas. 

 

 • 6 Det ligger i köparens intresse att leverera nödvändig material till utveckling av hemsidan så att AO Marketing AB kan slutföra beställningen med hemsidan. Om köparen (part 2) inte levererar material till hemsidan inom avsatt leveranstid efter beställd produkt skickas en mall med beskrivning på hur man själv lägger upp material som bilder, texter och funktioner.

AO Marketing AB har efter beställd hemsida alltid rätt att fakturera kund tills dess att hela beloppet är betalt.

 

 • 7 Betalningsperioden är alltid 15 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift på 60kr plus dröjsmålsränta på 8% per månad för de överskjutande dagarna som kommer att läggas på betalplanen. Vid utebliven betalning inleder AO Marketing AB rättsliga åtgärder för att driva in fordran, varpå ytterligare kostnader kan tillkomma.

 

 • 8 AO Marketing AB erbjuder köparen (part 2) att betala via faktura.

 

 • 9 Kunden är juridiskt ansvarig för av allmänheten offentligt åtkomlig hemsida. Offentlig publicering av hemsidan och dess innehåll görs först efter uppmaning av kunden. Kunden ges alltid möjlighet att på förhand granska innehållet på hemsidan och uppmanas att inkomma med ev. ändringar före godkännande av publicering. När hemsidan av kunden utvalt webbutrymme (hosting) offentligt publicerats övergår allt ansvar för innehållet på hemsidan kunden. AO Marketing AB frånsäger sig allt juridiskt ansvar för efterföljande ändringar och innehåll efter det att hemsidan lanserats offentligt.

 

 • 10 Enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) ska alla som besöker en hemsida med cookies (kakor) informeras om att hemsidan innehåller cookies (kakor) samt hur och varför de används. Besökaren ska också ge sitt samtycke till att cookies (kakor) används på detta sätt innan de lagras eller hämtas. Cookies (kakor) regleras även genom dataskyddsförordningen (GDPR). Kunden är juridiskt ansvarig för att information om cookies (kakor) i enlighet med LEK och GDPR publiceras i enlighet med paragraf 9 i detta avtal. Kunden ansvarar själv för att göra sig informerad och hålla sig uppdaterad kring rådande lagstiftning i enlighet med paragraf 9 i detta avtal.

 

 • 11 Hemsidor kan byggas upp med kostnadsfria eller till AO Marketing AB för ändamålet licensierade tillägg (plug- in) och teman i WordPress från tredje part. Ansvaret för att plug-in och teman håller kraven för framtida uppdateringar i WordPress är enbart skaparen av tillägget (plug-in:et) eller temat. AO Marketing AB reserverar sig för eventuella framtida fel och buggar som kan uppstå i samband med en uppdatering av ett från tredje part utgivet tillägg (plug-in) eller tema i WordPress.

 

 • 12 Serviceavtalet är ingen försäkring mot att hemsidan kan bli utsatt för intrång. Med ett serviceavtal hjälper vi till med analys och borttagning av skadlig kod för att förebygga detta.

 

 • 13 Ändringar samt uppdateringar inom serviceavtalet görs enbart på kundens uppmaning. AO Marketing AB frånsäger sig allt juridiskt ansvar för innehållet på av allmänheten offentlig och åtkomlig hemsida i enlighet med paragraf 9 och paragraf 11 i detta avtal.

 

 • 14 Vid uppsägning av den utvecklade hemsidan förbehåller sig AO Marketing AB rätten att avsluta driften av den utvecklade hemsidan för att kunna frisläppa köparens (part 2) domän och webbhotell för överlåtelse till en ny leverantör. Hemsidan kommer att tas ur drift

vid uppsägning av avtalet och ny leverantör kan ta vid.

 

 • 15 AO Marketing AB erbjuder sig att vid kundens önskemål publicera hemsidan på köparens befintliga

webbhotell. AO Marketing AB frånskriver sig ansvar för befintligt material eller alternativa problem som kan uppkomma på köparens (part 2) webbhotell.

 

 • 16 Vid en eventuell avslutad försäljning samt produktion av hemsidor utgår en förfrågan till köparen (part 2) för övertagande samt drift av befintlig hemsida. AO Marketing AB rekommenderar att köparen (part 2) gör uppdateringar samt backup för att bibehålla en säker drift.

 

 • 17 Efter att uppdraget är slutfört och projektet har avslutats såsom projektavslut beskrivs under paragraf 18 i detta avtal, har Köparen (part 2) full äganderätt till hemsidans innehåll. Hemsidans innehåll innebär design och utveckling som AO Marketing AB tagit fram för kunds räkning.

 

 • 18 AO Marketing AB äger rättigheterna till hemsidans design, struktur m.m. fram tills det att projektet avslutats, så kallat ”projektavslut”. Lansering av en hemsida innebär inte per automatik att ett projekt har avslutats. Projektet ska inte anses som avslutat från det att sista fakturan är betald. I det fall sista fakturan inte är betald inom 30 dagar efter förfallodatum har AO Marketing AB rätt att begränsa Köparen (part 2) tillgång till hemsidans innehåll. Begränsningar kan ske både i tillgång till gemensam utvecklingssida, Google Drive eller om möjligt på en lanserad hemsida. AO Marketing AB har även när som helst rätt att kräva radering av hemsidans innehåll från köparen (part 2) sida. AO Marketing AB har i enlighet med paragraf 5 rätt att efter leverans av produkten fakturera kund tills dess att hela beloppet är betalt.

 

 • 19 AO Marketing AB kan från tid till en annan komma att ändra priset för abonnemang av tjänster såsom webbhotell, serviceavtal, domänhantering, e-posttjänster och SSL-kryptering. Även timpriset kan komma att ändras. Eventuella prisändringar kommuniceras i förväg. Prisändringar träder i kraft med start nästa abonnemangsperiod, tidigast dagen efter det att prisändringen trätt i kraft. Du accepterar prisändringen om du fortsätter att använda tjänsten efter det att prisändringen trätt i kraft. Om prisändringen motsätts har du rätt att säga upp abonnemanget av tjänsten genom att säga upp tjänsten innan prisändringen har trätt i kraft för den aktuella tjänsten.

 

 • 20 Utöver ovan nämnda är AO Marketing AB aldrig ersättningsskyldig vid avbrott, driftstörningar, fel, skador och liknande som orsakats av förhållande som är utanför AO Marketing AB kontroll. Detta gäller även blixtnedslag, översvämningar, brand, strejk, krig, terror, arbetsnedläggelse och lockout (gäller även AO Marketing AB egna medarbetare), överbelastning av nätet, hackare, intrång, fel i andras nätverk, fel hos tredjepart, systemkrasch och andra liknande force majeure-incidenter.

 

 • 21 Detta avtal skall regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska parter. Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan AO Marketing AB samt köparen (part 2). Om parterna inte kan enas om en gemensam lösning skall tvist med anledning av detta avtal avgöras vid svensk domstol med Ystad tingsrätt som första instans.